Privacyverklaring sollicitanten

Schoolinfo respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als je bij Schoolinfo solliciteert, verstrek je aan ons bepaalde persoonsgegevens over jouzelf, zoals NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, in sommige gevallen een foto en gegevens over je opleidings- en arbeidsverleden. Schoolinfo verwerkt die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

  1. Doel en verwerking

Schoolinfo gebruikt je gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van jouw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, na dat met jou te hebben afgestemd, benaderen van referenties) in het kader van het werving en selectieproces. Deze procedure bestaat doorgaans uit het vergelijken van de door jou verstrekte gegevens met de vacature en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact met jou opnemen voor een nadere kennismaking en, voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten.

Als wij besluiten je een functie bij Schoolinfo aan te bieden kunnen jouw gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsadministratie-doeleinden.

Schoolinfo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot je gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben.

  1. Bewaren van gegevens

Schoolinfo bewaart jouw gegevens niet langer dan vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Indien jij daarvoor toestemming geeft, kan Schoolinfo jouw persoonsgegevens maximaal 1 jaar na sluiting van de sollicitatieprocedure bewaren met als doel het in deze periode kunnen aanbieden van een eventueel opengevallen passende functie. Je kan je toestemming hiervoor op ieder moment intrekken door een bericht te sturen aan het hieronder vermelde emailadres.

  1. Rechten van de sollicitant

Als sollicitant heb je het recht op inzage in / informatie over de verwerking van je persoonsgegevens. Een verzoek op dit gebied kan je sturen naar het hieronder vermelde emailadres. In een dergelijk verzoek kan je vragen om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en het Privacybeleid van Schoolinfo kan je contact opnemen met de HR medewerker van Schoolinfo op ons algemene telefoonnummer 030-2324890 of via secretariaat@schoolinfo.nl.

Deze privacyverklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.