Leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs

Een groot deel van de ISK-leerlingen in het voortgezet onderwijs kent een ander alfabet, of helemaal geen. Kennis van het alfabet is essentieel om te kunnen starten in het Nederlandse onderwijs, maar het ontbreekt vaak aan geschikt leermateriaal. Wat hebben ISK-docenten nodig als het gaat om leermateriaal voor alfabetisering? 

In 2017 heeft Schoolinfo geïnventariseerd welk leermateriaal wordt gebruikt in ISK’s en aan welk materiaal docenten behoefte hebben. Hier bleek een gat te zitten: het lesmateriaal waar ISK-docenten mee moeten werken is beperkt, verouderd en sluit niet voldoende aan op de doelgroep. Veel materiaal is gemaakt voor of volwassenen of voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er is maar weinig dat geschikt is voor kinderen van 12 tot 18 jaar. 

nieuwkomersonderwijs

Van leermateriaal naar leerlijn 

In samenwerking met ISK-docenten en experts van LOWAN-vo startte Schoolinfo een traject om nieuw leermateriaal te maken voor alfabetisering. Maar om bestaand leermateriaal goed te kunnen beoordelen en te kunnen bepalen voor welke inhoud materiaal gemaakt moet worden, is het belangrijk om te weten welke leerdoelen hierin terug moeten komen. De focus is daarom verlegd van het maken van leermateriaal naar het maken van een leerlijn. 

Leerlijnstructuur en leerdoelen 

In september 2017 is het Kennisinstituut voor Taalontwikkeling ITTA begonnen met het maken van de leerlijn. De ijkpunten uit het raamwerk voor alfabetisering van CITO vormen hiervoor de basis. De structuur van de leerlijn en de leerdoelen voor de vaardigheden zijn inmiddels vastgelegd. ISK-docenten beoordelen de leerlijn zodat deze aansluit bij wat zij in de praktijk nodig hebben. 

Volgende stappen 

De komende tijd wordt de leerlijn afgemaakt en worden er trainingen ontwikkeld om de leerlijn in de praktijk te gebruiken. Hiermee kan het bestaande leermateriaal verder worden geïnventariseerd. In hoeverre dekt dit de leerlijn af en is het materiaal geschikt voor de doelgroep waarvoor het gebruikt wordt? Schoolinfo werkt ook hierin samen met experts en docenten, om zo tot een product te komen dat aansluit bij de dagelijkse praktijk. 

Meer weten over deze leerlijn? Neem contact op met Simon Sturm, simonsturm@schoolinfo.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.