Naar een andere vorm van examinering

De kerngroep van scholen die toe willen naar een andere vorm van examinering schrijft een positiestuk om hun visie op examinering uit te dragen. Om het positiestuk te verfijnen, vroeg de kerngroep in december 2018 om feedback van onderwijsdeskundigen. Schoolinfo faciliteert deze kerngroep. Wat zijn de opbrengsten van de bijeenkomst en wat is de volgende stap?

In het positiestuk constateert de kerngroep meerdere knelpunten in het huidige SE-CE-stelsel, zoals kansenongelijkheid en een te sterke nadruk op cognitieve ontwikkeling. De kerngroep biedt in het positiestuk alternatieve vormen van het SE-CE-stelsel. Op dit moment focust de kerngroep op een alternatieve vorm van het schoolexamen, zodat meer ingezet kan worden op de brede vorming van leerlingen. In het huidige examenstelstel ervaren scholen namelijk dat de nadruk ligt op cognitieve ontwikkeling, terwijl persoonsvorming, socialisatie en vaardigheden steeds belangrijker worden in de maatschappij en het vervolgonderwijs.

Positiestuk kerngroep

Het positiestuk is het resultaat van twee jaar onderzoek naar problemen die scholen ervaren met het huidige SE-CE-stelsel en mogelijke alternatieven. In deze twee jaar organiseerde Schoolinfo twee minisymposia over het onderwerp, waar in totaal ongeveer tachtig docenten, schoolleiders, bestuurders en deskundigen op af kwamen. Ook voerde de kerngroep gesprekken met Cito en SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) over hoe zij aankijken tegen het huidige SE-CE-stelsel en tegen de knelpunten die de kerngroep constateert.

Vier pilots

Het positiestuk bevat een probleemanalyse van het huidige SE-CE-stelsel: welke problemen signaleren scholen op dit moment rondom examinering en waar wordt dit door veroorzaakt? Op basis daarvan stelt de kerngroep vier mogelijke pilots voor, die elke school op een eigen manier een oplossing zouden kunnen bieden voor de ervaren problematiek met het huidige SE-CE-stelsel. Ten slotte analyseert de kerngroep welke ruimte de huidige wetgeving al biedt rondom examinering.

Ruimte in wetgeving

In december 2018 gaven Elise Storck, bestuurslid van het Platform VVVO (Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs), en Ferry Haan, docent van het Jac. P. Thijsse College, feedback op de inhoud van het stuk. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de flexibilisering van examens, alternatieve vormen van examinering en de borging van kwaliteit van schoolexamens.

Het gesprek leverde nuttige feedback op. De kerngroep gaat zich naar aanleiding hiervan onder meer verder verdiepen in de ruimte die de huidige wetgeving biedt voor flexibele en alternatieve vormen van examinering. De kerngroep stelt zich hierbij twee vragen: welke ruimte is er voor alternatieve en flexibelere vormen van examinering en welke ruimte hebben scholen nodig om de geconstateerde problemen in het positiestuk aan te pakken? Daarvoor verzamelen zij praktijkvoorbeelden van scholen die optimaal gebruikmaken van de ruimte die de huidige examensystematiek geeft.

Naar verwachting wordt het positiestuk binnenkort online gepubliceerd, als de kerngroep de feedback van de feedbacksessie heeft verwerkt.

Denk en doe mee

Voor het onderzoek van de kerngroep zijn we op zoek naar scholen waar innovatief wordt omgegaan met het schoolexamen. Ben jij werkzaam op zo’n school, neem dan contact op met Tessa Houwing (tessahouwing@schoolinfo.nl). Ook als je meer vragen hebt over de activiteiten van de kerngroep kun je bij Tessa terecht.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.